cropped-cropped-Logo-OL-contact-adres2-2.png
Economische ontwrichting

Het ware gezicht van de financiële crisis in de Westerse wereld

Geschiedenis

Hoe zich twee oplossingen ontwikkelden om de ruilhandel te vereenvoudigen. U had een brood en ik een zak appels, ik wilde het brood van u, maar u wilde de appels niet! Op twee continenten ontwikkelden zich twee verschillende oplossingen voor dit vraagstuk.

Arabische oplossing

Op lokaal niveau werd en wordt er boekhoudkundig geldloos verrekend, deze boekhoudkundige registratie noemt men kapitaal en kapitaal is een betaalmiddel. Een lokale ambtenaar hield de boekhouding voor alle dorpelingen bij. Nu kunnen wij het brood en de appels ruilen: ik krijg het brood van u en de ambtenaar schrijft de waarde van uw brood bij in zijn boekhouding, op uw kapitaalrekening. Dit boekhoudkundig kapitaal kunt u weer besteden bij anderen. Hier ziet u al dat we voorzichtig een vergelijking kunnen maken met de multinationals die sinds 1960 in staat zijn om hun dochterondernemingen onder te brengen binnen één computersysteem. Zij zijn sindsdien ook in staat om intern boekhoudkundig, dus zonder geld, te verrekenen. Met desastreuze gevolgen voor iedereen die hier geen toegang toe heeft.

Europese oplossing

In Lydië, een koninkrijk dat lag in het huidige Noord-West Turkije, heeft de toenmalige koning Gyges zijn bevolking ontdaan van al het goud en liet daar uniforme klompjes van maken. Deze goudklompjes konden gebruikt worden voor de ruilhandel: het eerste geld was geboren. Geld ontstaat per definitie vanuit krediet en moet dus altijd geleend en terugbetaald worden.

Arabische versus Europese oplossing

De Arabische boekhoudkundige, geldloze oplossing houdt al meer dan 3.000 jaar zonder problemen stand. De opgebouwde rijkdommen in termen van geld zijn pas in de laatste twee eeuwen ontstaan omdat de Westerse landen de olie in geld afrekenen. Het nadeel dat boekhoudkundig kapitaal alleen lokaal bijgehouden kon worden is inmiddels, sinds de introductie van de computer, geen nadeel meer.

De wijze waarop in het Westen, te beginnen in Nederland vanaf 1602, daarentegen met geld wordt omgegaan leidt tot steeds heftiger financiële crises. Geld kon je weliswaar over de grenzen meenemen, in tegenstelling tot boekhoudkundig kapitaal, maar de hoeveelheid beperkte zich oorspronkelijk tot de voorraad goud en zilver. Er zitten dus technische grenzen aan geld, die men in de kapitaalboekhouding in het geheel niet kent. De wijze waarop met name de banken, overheden en multinationals – zich hier al dan niet bewust van zijnde – omgaan met deze geldgrenzen veroorzaken onze geldcrises. Ondanks het feit dat de gouden standaard is losgelaten, kent geld nog steeds haar grenzen, omdat bij het uitlenen gekeken wordt naar de aflossingscapaciteit.

Geld sinds 1602 als oorzaak van crises

Bekijkt u de wereld eens van een afstandje: waar ziet u dan telkens weer de financiële crises opduiken? Juist, in de Westerse landen en de Westers ingerichte landen. Niet in de Arabische landen, en dat laatste heeft niets te maken met olie als natuurlijke rijkdom. De uitvinding van geld als ruilmiddel was zo gek nog niet. Maar slimme Hollanders bedachten in de 17de eeuw hoe ze geld met geld konden verdienen, in plaats van geld te verdienen met de creatie en handel van producten. Rente, reserve banking en speculatie zijn Nederlandse uitvindingen die de productie- en handelseconomie volledig vermoorden. Rente: een inkomensgenerator zonder bestaansrecht Westerse banken rekenen rente over geld, Arabische banken niet. Waarom kan een bank technisch gezien geen rente vragen? Stel: de gehele wereldeconomie bestaat uit € 1.000. Banken hebben het recht om geld te scheppen en scheppen deze € 1.000 Banken lenen deze € 1.000 uit en vragen bijvoorbeeld 7% rente. Consument en bedrijf moeten dus € 1.070 terug betalen aan de banken, maar dit is onmogelijk, omdat er maar € 1.000 geschapen werd. Er is maar 1 oplossing: de € 70 moet door de banken bijgedrukt worden, en uiteraard moet u die weer lenen tegen een rentetarief. Het bijdrukken van geld is dus een oneindige cyclus die goed is voor de business van de banken. Maar dit proces trekt ten onrechte geld weg uit de productie- en handelseconomie, het circuit waar het geld zou moeten rouleren: tussen de consumenten, bedrijven en overheden. Het geld wordt weggetrokken naar de financiële economie, het circuit waar men met geld, geld probeert te verdienen. Reserve banking: verkoop van blauwe lucht als ware het geld In de 17de eeuw kon een goudsmid, de voorloper van de bankier, alleen uitlenen wat bij hem in bewaring was gegeven. Toen hij merkte dat nooit alle munten die bij hem in bewaring werden gegeven, tegelijkertijd werden opgevraagd, bedacht hij een truc om meer geld uit te lenen dan hij in bewaring had gekregen. Technisch gezien kan dit niet: als hij 1.000 gouden munten in bewaring had, kon hij ook maar 1.000 gouden munten uitlenen. De truc: hij begon betalingsbeloften op papier uit te schrijven. Als iemand die ‘promesse’ bij de goudsmid inleverde keerde de goudsmid het geld uit. Maar de papieren beloftes gingen ook een eigen leven leiden als betaalmiddel en kwamen niet altijd bij de goudsmid terug. Op dezelfde wijze ontstonden later andere verhandelbare waardepapieren (bankbiljetten, cheques, obligaties, aandelen en zogenaamde derivaten) en nog later, toen de computer werd geïntroduceerd: digitale getallen op een beeldscherm. In de loop van de tijd zijn de banken steeds meer afgeweken van de ‘gouden standaard’. Zij bewogen naar een systeem van geldschepping waarbij slechts een beperkt percentage van elke geldlening – afhankelijk van de ingeschatte risico’s 0% tot 15% – in kas diende te worden gehouden. Met andere woorden 85% tot 100% van het uitgegeven ‘geld’ is ongedekt, fictief of zo u wilt vals geld. Door de wijze waarop de banken werken ligt de dekkingsgraad nog lager dan nu voorgespiegeld, maar die berekening besparen wij u op deze plaats. Het reserve banking concept kon accelereren na de introductie van de computer in 1960. U kunt zelf wel invullen wat de gevolgen zijn voor uw eigen omgeving. Afgeleide financiële- of speculatie-economie Geld is oorspronkelijk als zuiver ingevoerd, en kan ook alleen maar functioneren als ruilmiddel tussen bedrijven, consumenten en overheden. Banken hebben echter, onder toeziend oog en verantwoordelijkheid van de overheden, een tweede geldeconomie gecreëerd die gebaseerd is op speculatie: ‘geld maken met geld’. Deze tweede geldeconomie moet echter gevoed worden door de reële economie en maakt daardoor de reële economie kapot.

Falen Nederlandse overheid in de 20ste eeuw

De Nederlandse situatie is sinds de 20ste eeuw, uniek ten opzichte van andere Westerse landen. Op drie momenten gedurende deze eeuw heeft de Nederlandse overheid nagelaten om extra geld (of blauwe luchtgeld) in de economie te pompen. Met als resultaat dat de Nederlandse economie met een enorm geldtekort kampt. Omschakeling van dagloon naar weekloon na 1900 Tijdens deze omschakelingsperiode kwamen consumenten en bedrijven in de problemen. Met het laatste dagloon moest je een week doorkomen, dit had gevolgen voor de bestedingen en dus de bedrijfsomzetten, terwijl de vaste lasten wel doorliepen. Er moest daarom veel geld geleend worden bij de banken, die vervolgens de geldmarkt nog krapper maakten door rente uit de markt te trekken. Omschakeling van weekloon naar maandloon na 1968 Hier geldt hetzelfde verhaal. Er ontstond een behoefte aan geld die vier keer zo groot was als vóór de omschakeling, de overheid heeft niet ingezien dat zij de geldpersen moest activeren. Invoering van de BTW in 1969 De invoering van de BTW had tot gevolg dat circa 50% van de geldhoeveelheid uit het economisch verkeer werd getrokken, dit bedrag is tot op de dag van vandaag dood geld. Waarom? De ondernemers hielden de BTW apart omdat deze betaald moest worden aan het Ministerie van Financiën. Ondernemers deden per 3 maanden aangifte en hadden één maand de tijd om de aangifte te doen en de BTW naar het Ministerie over te boeken. Dus als de ondernemers in de vierde maand betalen, hebben ze gemiddeld 3,5 maand lang geld opgepot (uit het geldcircuit onttrokken), dit beliep bijna 50% van de totale geldhoeveelheid in circulatie. Stel nu dat in de meest gunstige situatie de overheid ervoor zorgt dat al dat geld weer terug komt bij de burgers en u ziet de geldstroom als een rivier. Dat ziet u dit: maandelijks stroomt circa 14% van de landelijke omzet in een aftakking van de rivier, een aftakking die zich na ruim vier maanden weer in de rivier voegt. Echter het terugbrengen van de aftakking naar de hoofdstroom verhindert niet dat de aftakking maandelijks gevuld blijft worden met BTW-gelden. Het volume van de aftakking is dus geld dat permanent niet beschikbaar is.

Arabische boekhouding

De geldloze Arabische boekhouding is al vele duizenden jaren oud. De Arabieren hebben het (dubbel)boekhouden uitgevonden. De wijze waarop wij in de Westerse wereld onze boekhoudingen voeren is nog steeds op deze wijze, echter wij proberen geld te verwerken in een boekhouding die daar niet voor geschikt is, met als gevolg een kunstmatige economische ontwrichting. Toen de Arabische uitvinding van het boekhouden bekend werd in Europa (Napels, 7de eeuw) hebben de Europeanen er twee geldkolommen aan toegevoegd omdat die ontbraken in de Arabische boekhouding. Hier is een grote denkfout gemaakt. Geld kon je namelijk wel als onderpand gebruiken voor uit te geven boekhoudkundig kapitaal, maar geld als zodanig kun je boekhoudkundig niet verwerken. Getuige het feit dat het onmogelijk is voor alle rekeninghouders van een bank om hun saldo, allen tegelijk, in baar geld op te vragen. De bank heeft dit geld niet!

CMN-oplossing

CMN pleit er niet voor om al uw spaargeld bij de bank op te vragen, als wij dat gezamenlijk doen zou dat een enorme schade aan onze economie berokkenen. Gedurende ruim 2.600 jaar werkt onze economie achterstevoren. Men diende over GELD te beschikken om economisch te kunnen voortbestaan en om te kunnen werken. CMN, net als de Arabische samenleving, werkt echter andersom, op een natuurlijke wijze: CMN laat u een product scheppen dat boekhoudkundig met kapitaal wordt gewaardeerd. De tegenwaarde van deze schepping wordt dus geldloos in de vorm van kapitaal gebruikt om puur boekhoudkundig te betalen. CMN maakt geld en daarmee krediet dus volkomen overbodig. Door (met CMN-partners) scheppend te werken kunnen wij met onze prestaties de economie snel en geldloos weer aan de gang brengen.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen van de Burgermultinational CMN.

Inschrijven

Elke nieuwsbrief bevat een link om, indien gewenst, uw inschrijving ongedaan te maken.