1. Productomschrijving

 

 

De prospectus van VSM geeft weer dat het om een obligatiefonds gaat met een gegarandeerd rendement van 4,5 %, Hoger rendement wordt uitbetaald aan de obligatiehouders, dit is mede afhankelijk van de behaalde winst op de onroerend goed portefeuille. Het meerdere is echter wel gemaximeerd tot 9% rendement. Rendement boven 9% komt de directie toe.

Obligaties zijn niet vrij verhandelbaar, dat geldt thans ook voor de achtergestelde leningen bij Annexum. In de folder staat dat het geld onmiddellijk opeisbaar is als een obligatiehouder daar naar vraagt, dat is in tegenspraak met hetgeen  er in de prospectus staat vermeld. Daar staat op pagina 46 en 47 dat VSM de onttrekkingen in welwillende overweging kan nemen. Dit houdt in dat als VSM er geen “zin” in heeft om tot uitbetaling over te gaan zij daarmee in hun recht staan.

 

  1. Bijbehorende verwachtingen van een dergelijk product.

 

De vastgoedmarkt heeft jaren goede rendementen opgeleverd, gemiddelde huurinkomsten rond de € 1.300.000,–. De afgelopen jaren is er met name onder druk van de beperktere beschikbare financieringscapaciteit fors afgeboekt op  het vastgoed ( in onze ogen niet terecht). Tijdens de surseance aanvraag heeft men het onroerend goed gewaardeerd op € 16.000.000,– om niet teveel maximaal 20%, aan de belastingdienst hoeven te betalen. De vordering van de belastingdienst bedroeg ruim € 1.000.000,–. Daarnaast heeft men de crediteuren afgekocht op basis van 10% van het totaal openstaand bedrag. Saillant detail is wel dat in 2009 het onroerendgoed door twee makelaars is getaxeerd op  25.000.000,–. Zuiver om financiële redenen heeft men het onroerendgoed afgewaardeerd en Annexum zet deze trend thans voort. Annexum waardeert het onroerend goed thans op € 14.000.000,–. In onze ogen volledig onjuist daar het onroerend goed best afgewaardeerd mag worden maar niet in 4 jaar tijd met ruim € 10.000.000,–. Wij vermoeden dat hier andere krachten aan het werk zijn om het onroerendgoed op enig moment te vervreemden tegen een veel lagere prijs dan de werkelijke waarden. Redenen van Annexum om het onroerend goed thans niet te taxeren geven hieraan voedingsbodem.

Dat het de obligaties thans minder waard zijn is marktconform. Echter afwaardering dient plaats te vinden op basis van de € 25.000.000,–Deze afwaardering vindt marktbreed plaats en heeft waardedalingen van rond de 40% opgeleverd. Men dient echter wel rekening te houden met de huidige huuropbrengsten van circa € 850.000,– per jaar. De beleggingswaarde bij gedwongen verkoop zal thans maximaal liggen rond factor 9-11 van de huurinkomsten. Ergo thans een waarde van € 8.500.000,–. Dit staat los van de hypothecaire schuld van € 14.500.000,– bij de FGH. Thans is de hypotheek niet meer gedekt met de waarde van het onroerend goed. Bij stijgende verhuur opbrengsten en normalisatie van de markt zou dit wederom in evenwicht of er boven komen.

 

  1. De rol van W. Sikkema en X/strong>

 

X en ondergetekende hebben de fraude binnen VSM aan het licht gebracht,  daar waar in eerste instantie getracht is het fonds te saneren door kosten te reduceren, ingrijpen in het personeelsbestand door deze te ontslaan, bleek echter al snel dat er sprake was van frauduleus handelen van het voltallige bestuur vanaf dag 1 van oprichting van het obligatiefonds. X is naar zijn zeggen in samenwerking met de CIE en de FIOD op basis van informant te werk gesteld gebleven tot  en met medio mei 2010. Mede door zijn activiteiten is de zaak opgepakt door de FIOD met de thans bekende gevolgen voor de bestuurders. Essentieel was dat aangetoond moest worden dat het de intentie en de bedoeling was van de bestuurders bij aanvang van het fonds oplichtingspraktijken uit te voeren. Dit werd door Gunters eenvoudig aangetoond. Concreet hebben de bestuurders zich schuldig gemaakt aan fraude, oplichting en valsheid in geschriften. In totaal is er een bedrag van rond de € 41.000.000,– verdwenen. € 14.000.000,– aan hypotheekgelden en € 27.000.000,– aan ingelegd vermogen inclusief uitgeleende gelden aan derden. Ondergetekende heeft altijd op de achtergrond gesouffleerd en kopiedossiers aangehouden. Nadat die aan het licht was gebracht hebben wij in samenwerking met rechtercommissaris, curator en DNB het faillissement voorkomen in samenspraak met de toenmalig advocaat J/W/ van der Velden uit Nijmegen. Inmiddels is er een stichting die eigenaar is van het vastgoed. Dit is in samenwerking met J.W. van der Velden georganiseerd, waardoor de obligatiehouders inmiddels geen obligatiehouder meer zijn maar eigenaar van het vastgoed.

 

  1. Waarom de verhandelbaarheid van het product is beëindigd

 

De verhandelbaarheid is beëindigd in de periode van Interim Management van X middels een rechtszaak voor de Rechtbank te Almelo, waarin duidelijk werd gemaakt dat iedere rentebetaling aan de obligatiehouders gezien kon worden als een verzoek tot onttrekking (zie hiervoor punt 1). Hierdoor zat het fonds qua uitbetaling op slot en behoefden er geen uitbetalingen aan obligatiehouders plaats te vinden. U zult begrijpen dat deze actie veel kwaad bloed heeft gezet bij meerdere obligatiehouders. Echter door deze actie behoefde het fonds niet failliet te gaan en staat het fonds nog steeds.

 

  1. Excel sheat en het waarom van deze berekeningen

 

 Bijgevoegd Excel sheet is gemaakt door ondergetekenden om aan te tonen dat ondanks de enorme fraude er toch nog steeds sprake is van levensvatbaarheid van het fonds en daarmee behoud van kapitaal der obligatiehouders.

 

  1. Huidige status van  het fonds.

 

Het fonds wordt momenteel beheerd door Annexum een in de markt als gerespecteerd fonds bekend staande vastgoedbeheerder. Deze heeft geen veranderingen in het fonds an sich aangebracht , behalve de verhandelbaarheid. Dit maakt duidelijk dat op het fonds an sich  weinig op- en aanmerkingen zijn. Lees: er is niets mis met het product, echter alles met de voormalige bestuurders. De enige onduidelijkheid is geweest, daar de bestuurders van destijds het intermediair en de obligatiehouders op het verkeerde been hebben gezet.

 

  1. Toekomstige opbrengsten van het fonds

 

In het fonds kunnen bij een aantrekkende markt de normale marktrendementen worden gerealiseerd

 

  1. Verhaalbaarheid van verdwenen middelen

 

Indien de verdwenen middelen teruggehaald kunnen worden is er geen sprake van afwijkende rendementen ten opzichte van de               markt. Indien Ooltgensplaat bijv. ontwikkeld kan worden zou er zelfs een ontwikkelingsopbrengst in het fonds gerealiseerd worden, wat het resultaat verhoogd. Daar deze zaak momenteel onder de rechter is kan alleen uitgebeid forensisch onderzoek van de FIOD duidelijk maken hoeveel er exact is verdwenen e/o de verhaalbaarheid daarvan tot de reële mogelijkheden behoort. Verhaal op de bestuurders en beslaglegging van gelden is momenteel ook onder de rechter en kan momenteel dus ook niet beantwoord worden,daar wij dit overlaten aan de verantwoordelijke rechter.

Aansprakelijkheid van DNB In verband met verwijtbaar toezicht en de claim die daarop in voorbereiding is. DNB heeft bij het verlenen van de vergunning het verleden van een der aandeelhouders onvoldoende meegenomen in de afweging en daarmee het frauderisico van het fonds aanmerkelijk verhoogd